WATER  POLO SPARTA  PRAHA
CELOROČNÍ
NÁBOR ČLENŮ

Nábor vodní pólo
VÍCE ►

Nábor Sparta WP - září 2018
Klubový řád

I. Základní ustanovení

 

1.1.    Sportovní klub Water Polo Sparta Praha, z.s. IČ: 068 33 535, se sídlem Schöfflerova 2050/32, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 69900 (dále pouze „klub“), působí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, svými stanovami, stanovami Českého svazu vodního póla, jakož i vnitřními organizačními předpisy klubu, v oblasti všeobecné sportovní přípravy se specializací na vodní pólo.

1.2     Svou tréninkovou činnost klub provozuje v plaveckém bazénu Aquacetrum Šutka na základě smlouvy s provozovatelem.

 

1.3     Chod klubu řídí výbor klubu v čele s předsedou. Výbor klubu se schází minimálně 1x za 2 měsíce a rozhoduje o sportovních, ekonomických a provozních aktivitách klubu. Členové výboru a jeho předseda jsou jmenováni nebo odvoláváni na členské schůzi klubu. Výbor klubu přijímá návrhy, připomínky a stížnosti členů klubu a rozhoduje o jejich řešení. Z každé schůze výboru je vypracován zápis. Noví členové klubu jsou přijímáni výborem klubu na základě přihlášky.

 

1.4     Sportovní činnost každého závodního družstva řídí manažerský tým, který je pověřen výborem klubu. Manažerský tým je složen z hlavního trenéra klubu a trenérského týmu.  Sportovní činnost ostatních družstev řídí z pověření výboru klubu trenéři jednotlivých skupin, kteří určují obsazení jednotlivých družstev, vedou tréninkovou přípravu a odpovídají za její náplň a průběh. Trenéři si mohou přizvat ke spolupráci asistenty, s nimiž odpovídají v době tréninku za nezletilé sportovce, zejména za jejich bezpečnost. Dospělí sportují na vlastní zodpovědnost. Trenéři současně odpovídají za dodržování stanov klubu a tohoto klubového řádu.

 

1.5     Tento klubový řád upravuje pravidla činnosti klubu, a to zejména v hlavní oblasti jeho působení, kterou je tréninková příprava, sportovní a závodní činnost jeho členů, jakož i některá práva a povinnosti spojené se členstvím v klubu.   

 

II. Tréninková a soutěžní činnost

 

2.1       Tréninky

–          trénink zahajuje a ukončuje vždy trenér týmu, do prostor plaveckého bazénu mají hráči přístup pouze na pokyn trenéra

–          při příchodu do areálu plaveckého bazénu je povinností každého člena ohlásit svůj příchod trenérovi a dbát jeho pokynů v průběhu tréninku

–          hlavni trenér klubu rozděluje po dohodě s trenérem týmu hráče dle výkonnosti do skupin a rozhoduje o průběhu a způsobu tréninku, trénink dle rozpisu vede příslušný trenér týmu/skupiny (při jeho neúčasti zvolený zástupce) a ten doporučuje jednotlivce pro nominaci na vypsané zápasy, příp. soutěže

–          případné zranění hráče, či poškození jakékoliv části klubového materiálu, či jiného vybavení na bazéně, nebo jiné výstroje je nutné toto hlásit trenérovi

–          všichni jsou povinni dodržovat zásady slušného chování i v tréninkových prostorech, tj. na bazénu a v jeho okolí – nejen vůči sobě navzájem, ale zejména vůči zaměstnancům plaveckých zařízení a veřejnosti

–          trenér neodpovídá za veškeré tréninkové pomůcky a osobní věci hráče v době tréninkového procesu, příp. jiné klubové akce. Věci nalezené v prostorách bazénu, na hřišti nebo v jiném cvičném prostoru, které pravděpodobně patří jinému členovi klubu je každý povinen odevzdat v době tréninku trenérovi, který zajistí jejich vrácení majiteli.

–          účast na všech vyhlášených klubových trénincích je povinná, a to i v případech, že trénink bude v sobotu, v neděli nebo v době prázdnin

 

2.2       Turnaje a jiné klubové akce

–          přihlášení a nominaci na soutěže zajišťuje klub

–          termíny soutěží a nominační seznamy budou vždy včas oznámeny členům klubu a presentovány na domluveném místě

–          hráč se musí zúčastnit všech naplánovaných akcí a podřídit se stanovenému časovému a organizačnímu režimu

–          hráč musí dodržovat zásady slušného chování vůči svým vedoucím, trenérům i ostatním sportovcům a představitelům klubu a ČSVP

–          dále dodržuje pokyny trenérů a pomáhá jim udržet kázeň a pohodu v družstvu

–          za hráče zodpovídá trenér (jeho zodpovědnost začíná převzetím závodníků v místě dle dohody o dopravním zajištění akce, příp. před bazénem, kde se turnaj koná a končí předáním rodičům nebo doprovodu, příp. řidiči, viz bod 5. doprava na akce)

–          rodiče ani nikdo jiný nezasahuje do jeho činnosti, tj. všechny dotazy a problémy řeší trenér (rodiče vykonávají činnost související se závody pouze po vzájemné dohodě s trenérem)

 

2.3       Omluvy z turnajů

–          nejpozději 3 dny předem v týdnu před konáním turnaje, příp. jiné akce klubu

–         pokud nedojde k omluvě do tohoto termínu, může klub po nominovaném hráči požadovat nahradit klubu veškeré propadlé náklady spojené se závodem (startovné, ubytování, strava, náklady na dopravu, …)

 

2.4       Porušení klubového řádu

Při nedodržování výše uvedených zásad na trénincích, mohou trenéři podle okolností rozhodnout tak, že

a) člen klubu nebude nominován na zápasy

b) členovi klubu budou odejmuty dohodnuté výhody vč. slevy na klubových příspěvcích dle „členských poplatků“

c) člen klubu bude přeřazen do výkonnostně slabší skupiny

d) člen bude navržen trenérem na projednání v předsednictvu klubu na vyloučení z klubu

 

2.5       Finanční spoluúčast na turnajích

–          o úhradě a její výši rozhoduje výbor klubu event. ve spolupráci s trenéry týmů

–          všechny finanční pohledávky týkající se turnajů musí být uhrazeny v termínu oznámeném hlavním trenérem, trenérem týmu, příp. výborem klubu prostřednictvím organizačního pracovníka klubu

–          nedojde-li k platbě řádně a v požadovaném termínu, bude hráč z turnaje odhlášen

 

2.6       Doprava na turnaje a jiné akce klubu

–          před každou akcí bude uveřejněn na domluveném místě informační list s nominací, technickými údaji a dalšími podrobnostmi k akci

–          finanční příspěvek na dopravu může být poskytnut na základě žádosti předem (nejpozději poslední 3 dny před akcí) a po dodání vyúčtování, vyrovnání bude provedeno pověřenou osobou klubu (ekonomem) do 10 dnů po akci

–          cesta autem může být proplacena pouze v případě, že v autě cestují alespoň 3 hráči dle sazebníku ČSVP

 

 

2.6.1    Doprava na akci ve spolupráci s rodiči

–          klub prostřednictvím organizačního pracovníka, nebo trenéra oznámí hráčům a rodičům nominovaných hráčů místo srazu k odjezdu na akci

–          klub prostřednictvím organizačního pracovníka, nebo trenéra organizuje hráče do dopravních prostředků a řídí jejich odjezd do místa konání akce/turnaje  ve spolupráci s rodiči-řidiči

–          trenéři si svěřence přebírají až v místě konání akce/turnaje, s výjimkou účastníků, které do místa akce/turnaje sami přepravují jako řidiči

–          každý řidič zodpovídá za přepravované hráče až do doby jejich předání trenérům v místě konání turnaje nebo v místě srazu a totéž platí i při zpáteční cestě až do předání hráčů rodičům

 

2.6.2    Doprava organizovaná pouze klubem

–          klub prostřednictvím organizačního pracovníka, nebo trenéra oznámí rodičům nominovaných hráčů místo srazu k odjezdu na akci i dobu a místo návratu z akce

–          trenéři si svěřence přebírají až v místě odjezdu na akci (po dobu přepravy z místa bydliště na sraz k odjezdu za ně neodpovídají!)

–          trenér zodpovídá za přepravované hráče během celé akce až do doby jejich předání rodičům v místě návratu z turnaje

–          trenér neodpovídá za hráče při jejich samostatné cestě do místa bydliště po příjezdu do místa návratu; k samostatné cestě do místa bydliště musí mít nezletilí hráči písemný souhlas zákonných zástupců

 

2.6.3    Doprava organizovaná pouze rodiči nebo hráči

–          klub prostřednictvím organizačního pracovníka, nebo trenéra oznámí hráčům a rodičům nominovaných hráčů místo konání akce

–          hráči si sami zařizují dopravu na místo konání akce

–          trenér zodpovídá za hráče během celé akce (po dobu přepravy z místa bydliště na místo konání akce za ně neodpovídají!)

–          trenér neodpovídá za hráče při jejich samostatné cestě do místa; k samostatné cestě do místa bydliště musí mít nezletilí hráči písemný souhlas zákonných zástupců

 

 

III.  Zdraví a výživa

 

–          všichni hráči mají povinnost informovat trenéra o doplňcích speciální výživy pro sportovce, které užívají pravidelně nebo pouze při závodech (zákaz užití dopingu v jakékoliv formě dle pravidel Českého antidopingového výboru)

–          totéž platí i o lécích a vitamínech i v případech jsou-li předepsány lékařem

–          hráči svého trenéra vždy včas informují o zdravotních problémech, klub bude dle svých možností nápomocen hráči při řešení jeho zdravotních potíží

–          jinou sportovní činnost (závodní či rekreační) budou hráči provozovat pouze po konzultaci trenérem svého týmu

–          všichni dodržují optimální denní režim sportovce, zásady správné životosprávy, výživy i hygieny, dbají na své zdraví a fyzickou kondici, neoddávají se činnostem a záležitostem, které škodí zdraví a snižují výkonnost

–          všichni hráči musí před zahájením sportovní sezóny a tréninkového procesu odevzdat svému trenérovi potvrzení o zdravotní způsobilosti, které je základní podmínkou účasti na trénincích a příp. nominace na utkání

 

 

IV.  Příspěvky

 

–          úhrada příspěvků je vždy vyhlášena na kalendářní období zvolené výborem klubu ve stanovené výši pro jednotlivé týmy (po dohodě lze platbu rozdělit na pololetní, čtvrtletní nebo měsíční splátky, viz vyhlášený systém členských poplatků)

–          v případě měsíčních splátek musí být úhrada provedena do 20. dne v měsíci na měsíc následující (platba předem na období následující platí i pro čtvrtletní a pololetní úhrady)

–          způsob platby – bezhotovostním převodem na bankovní účet klubu

–          dokud nebude uhrazena platba na další období, může být člen klubu na základě rozhodnutí výboru klubu vyloučen z tréninku až do doby zaplacení, příp. mu budou zrušeny dohodnuté výhody, nebude nominován, ani se nebude účastnit turnajů, na které byl již dříve nominován (bez nároku na snížení platby o neabsolvované tréninky)

–          v případě, že člen ukončí činnost v klubu z vlastní vůle, nebo je na základě rozhodnutí předsednictva klubu vyloučen, nemá nárok na vrácení klubových příspěvků, vyměřených do konce soutěžního období, na které již dříve příspěvek zaplatil

–          v případě zranění nebo dlouhodobého onemocnění může být sjednána sleva příspěvků na následující období, výši slevy určuje výbor klubu dle doby absence na žádost hráče nebo rodiče

 

 

V. Obecné zásady

 

–          členové klubu i příchozí jsou povinni zacházet s majetkem klubu šetrně a každou škodu ihned ohlásit správci a v případě vlastního zavinění nahradit klubu způsobenou škodu

–          použití cizího materiálu a výbavy, nebo jiného majetku bez souhlasu majitele je zakázáno

–          každý je povinen udržovat pořádek a čistotu v každém areálu, kde se koná jakákoli akce klubu

–          peníze, doklady, mobilní telefony a jiné cennosti je nutno si uzamykat do skříňky, příp. v uzamykatelných bezpečnostních schránkách provozovatele bazénu

–          tento klubový řád je závazný pro všechny členy klubu i jejich hosty. Nedodržování jednotlivých ustanovení je považováno za přestupek. Drobné přestupky řeší trenéři, závažnější přestupky projednává a řeší výbor klubu. Úmyslné poškozování oddílového i soukromého majetku je zejména s přihlédnutím k výši a charakteru způsobené škody nebo v případě opakování důvodem k vyloučení z klubu

–          o výjimkách z tohoto řádu rozhoduje výbor klubu

 

 

VI. Organizační struktura klubu

 

6.1     Členská schůze je v souladu se stanovami klubu nejvyšším orgánem klubu.

 

6.2     Výbor klubu je výkonným orgánem klubu, který řídí jeho činnost v době mezi zasedáními členské schůze, a to v souladu se stanovami, vnitřními organizačními předpisy a usneseními členské schůze. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí.

 

6.3     Předseda klubu je statutárním orgánem klubu, zastupuje klub navenek, řídí a koordinuje činnost výboru. Předseda je volen a odvoláván členskou schůzí.

 

6.4.    Místopředseda, nebo jiný pověřený člen výboru zastupuje klub na základě plné moci udělené statutárním zástupcem klubu po dobu jeho nepřítomnosti, příp. v době omezené možnosti zastupovat a řídit klub. Plná moc je vydávána předsedou klubu na omezenou dobu a o vydání tohoto dokumentu bude vždy informován výbor klubu 6 kalendářních dní předem běžnými komunikačními prostředky.

 

6.5     Organizační pracovník klubu je jmenován a odvoláván výborem klubu. Spravuje a odpovídá především za administrativu klubu a organizační a materiálové zajištění klubových a sportovních akcí klubu. Organizační pracovník může být i členem výboru klubu, pověřeným výkonem této agendy. Pokud bude zřízen sekretariát klubu, řídí a organizuje jeho činnost.

 

6.6     Hospodář je jmenován a odvoláván výborem klubu. Hospodář odpovídá za hospodaření klubu a za přípravu finančního plánu/rozpočtu a jeho plnění. Hospodář může být členem výboru klubu pověřený touto agendou.

 

6.7     Marketingový pracovník je jmenován a odvoláván výborem klub. Marketingový pracovník odpovídá za prezentaci klubu a sponzoring. Marketingový pracovník může být i člen výboru klubu pověřený touto agendou.

 

6.8     Hlavní trenér je jmenován a odvoláván výborem klubu. Hlavní trenér zejména vykonává supervizi nad činností trenérů, zpracovává metodiku tréninkového procesu, předává informace týkající se sportovní činnosti organizačnímu pracovníkovi a výboru klubu, předkládá výboru k projednání kalendář sportovních akcí. Hlavní trenér může být členem výboru klubu pověřený touto agendou.

 

6.9     Trenéři jsou jmenováni a odvoláváni výborem klubu a odpovídají za sestavení jednotlivých družstev a tréninkovou přípravu jejich členů. Prostřednictvím hlavního trenéra řeší situaci v družstvech, náměty a připomínky určené k projednání výborem klubu, rozhodují o účasti členů družstev na závodní činnosti. Trenér může být členem výboru klubu. Trenéři určují své asistenty a vedoucí družstev a odpovídají za jejich činnost.

 

6.10   Sekretariát klubu může být zřízen výborem klubu při nárůstu zpracovávané agendy. Za činnost sekretariátu odpovídá organizační pracovník klubu.

 

6.11   Pokud osoby uvedené pod body 6.4 až 6.8 nejsou členy výboru klubu, mají právo i povinnost účasti na zasedání výboru klubu, pokud je projednávána otázka týkající se jejich agendy.

 

6.12   Pokud osoby uvedené pod body 6.4 až 6.8 jsou současně členy výboru klubu, nezaniká současně s členstvím ve výboru klubu výkon svěřené agendy, pokud tak nerozhodne výbor klubu na svém nejbližším zasedání.

 

6.12   Osoby uvedené pod body 6.4 až 6.8 se mohou výkonu svěřené agendy vzdát písemným oznámením adresovaným předsedovi klubu. V takovém případě výkon svěřené agendy končí uplynutím dvouměsíční lhůty, která počne běžet dnem následujícím po doručení oznámení, pokud výbor klubu neakceptuje požadavek na zkrácení této lhůty uvedený v textu oznámení.

 

6.13   Podrobnější úpravu práv a povinností spojených s výkonem činností uvedených pod body 6.4 až 6.8 schvaluje výbor klubu

Partneři

Kontakt

WATER POLO SPARTA PRAHA
Schöfflerova 2050/32, Praha 3
telefon: +420 732 467 600
sekretariat@spartawaterpolo.cz

Officiální stránky klubu

Vodní pólo Sparta Praha